Thursday, December 21, 2017

पलवल में पुलिस-बदमाशो मे हुई मुठभेड, एक घायल बदमाश सहित 3 किये गये गिरफ्तार


Three arrested including police, gang-rape, one injured punk

पलवल(abtaknews.com)अपराधोंकीरोकथामवाअपराधियोंकोकाबुकरनेकेलिएपलवलपुलिसकाअभियानलगातारजारीहै।सन्तोशकुमारउपनिरीक्षकप्रबन्धकथानाहोडलकोसुचनामिलीकीजघन्यअपराध, हत्या, लूट, स्नेचिंगमेवान्छितअपराधीवादिनांक 01दिसंबर कोकस्बाहोडलमेसुरेन्द्रकोगोलीमारकरहत्याकरकेफरारहुऐआरोपी 1. जीतूउर्फजितेन्द्रपुत्रपदमसिहॅ 2.राजेषउर्फटूण्डलपुत्रब्रजलाल 3.प्रषान्तउर्फपरमापुत्रबलरामगांवमोहनाकेपासस्लारियोगाडीबारंगसिल्वरसफेदमेदेखेगएहै।
इससूचनापरउपनिरीक्षकसन्तोशकुमारप्रबन्धकथानाहोडलनेअपनेस्टाफवागाडीसरकारीकेतथानिरीक्षकविष्वगौरवप्रभारीस्पेषलस्टाफहोडलकोसूचनादेकरबसअडडामोहनापरपहुॅचेतोवहॉकुछदेरबादएकसफेदरंगस्लारियोगाडीबारंगसफेदजिसकीनम्बरप्लेटपरप्छस्क्लिखाहुआथाबागपुरकीतरफसेआतीदिखाईदी।जिसकोरोकनेकाप्रयासकियातोस्लारियोगाडीचालकनेअपनीगाडीकोतेजरफ्तारसेअमरपुरकीतरफभगालिया।जिसकापुलिसपार्टीद्वारापीछाकियागयावाइसगाडीकोराउण्डअपकरनेबारेपुलिसकन्ट्रोलरूमवाप्रबन्धकथानाचॉदहटकोनाकालगानेबारेसूचनादीगई।
जबयहगाडीघोडीसेचॉदहटरोडपरपहुॅचीतोआगेच्ब्त्.7 थानाचॉदहटकानाकालगाहुआदेखकरपुलिसपार्टीसेदोनोंतरफसेघिरादेखकरबदमाषोंद्वारापुलिसपार्टीपरजानसेमारनेकीनियतसेअपनेअवैधहथियारोंसेफायरकरनाषुरूकरदियाजोपुलिसपार्टीद्वाराभीअपनेबचाववाआत्मरक्षामेफायरकिएगएजिसमेएकदोशीजितूउर्फजितेन्द्रपुत्रपदमसिहॅजातिजाटनिवासीभुलवानाकेपैरमेगोलीलगीबाकी 2 आरोपीपुलिसपार्टीपरफायरकरतेहुएभागनेलगेजिनकोकाबुकियागया।
मौकापरकाबुकिएगएतीनोंआरोपीयोंकेनामपतेनिम्नलिखितहै
1.            जितूउर्फजितेन्द्रपुत्रपदमसिहॅजातिजाटनिवासीगांवभुलवानाथानाहोडल।
2.            राजेषउर्फटूण्डलपुत्रब्रजलालजातिबैरागीनिवासीफराहथानाकोसीजिलामथुरायू0पी0 हालगोडोताफाटकहोडल।
3.            प्रषान्तउर्फपरमापुत्रबलरामउर्फबल्लुजातिजाटनिवासीहसनपुरफाटकहोडल।

बरामदगी:- 2 देषीपिस्तौल, 8 अददजिन्दाकारतुस, एकचोरीकीस्लारियो
गाडीबारंगसिल्वरसफेद
                               उपरोक्तआरोपीपहलेभीकुल 06 वारदातलुट, डकैतीमेंषामिलथेजिनकोगिरफतारकियागयाजोअदालतसेजमानतपरचलरहेथे।इसकेबादइनबदमाषोद्वारानिम्नलिखितवारदातोकोअंजामदियागयाहै।जिनमेंगिरफतारीबकायाहै।                               
1.            दिनांक 01.12.17 कोगांवबेढामेंसुरेन्द्रपुत्रकन्हैयालालकीहत्याकीवारदातकोअंजामदियागया।

2.            दिनंाक 01.12.17 कोहसनपुरचौकहोडलपरसुनिलपुत्रजीवनलालनिवासीबेढापटटीहोडलपरफायरकरकेजानसेमारनेकीधमकीदेकरदहषतफैलानेकीवारदातकोअंजामदियागया।

3.            दिनंाक 21.04.17 कोकमलपुत्रजीवनलालनिवासीहसनुपररोडरेलवेफाटकहोडलकारास्तारोककरमारपीटकरकेझगडेकीवारदातकोअंजामदियागया।

4.            दिनंाक 02.12.17 कोलक्ष्मीनारायणफिलिंगसटेषनभिडूकीपरनरेषपुत्रकिषनसिंहनिवासीअलवाडायू.पी. सैलमैनवउसकेसाथीगोविन्द्रपुत्रष्यामसुन्दरनिवासीहसनपुरचौकहोडलकेसाथमारपीटकरकेकटटाकीनोकपर 9000/- रुपयेछिननेकीवारदातकोअंजामदियागया।

5.            दिनंाक 18.12.17 कोगांवखाम्बीकेनजदीकभैसव्यापारीईमरानपुत्रफारुखनिवासीपिंगौडवउसकेसाथीनौषादपुत्रपप्पूसेकटटाकीनोकपर 14000/- रुपयेवमोबाईलफोनछिननेकीवारदातकोअंजामदियागया।

6.            दिनंाक 16.12.17 कोएस0डी0 कालेजपलवलसेगोविन्दरामषर्मापुत्ररुमालसिंहनिवासीमोहननगरपलवलसेकटटाकीनोकपरगाडीसलेरियोंगाडीनंन्च्.16ठड.8812 20000/- रुपयेनगदछिननेकीवारदातकोअंजामदियागया।

7.            दिनंाक 06.12.17 कोगांवअमरोलीमेंसुरेन्द्रपुत्रभीमसिंहनिवासीगेलपुरसेएक्टीवानं0 भ्त्.30.च्.6942 5500/- रुपयेवमोबाईलफोनछिननेकीवारदातकोअंजामदियागया।

8.            दिनंाक 20.12.17 कोगांवघोडीवचांदहटकेबीचपुलिसकेसाथमुठभेडकीवारदातकोअंजामदियागया।

9.            दिनंाक 10.12.17 कोगांवककडीपुरठेकासे 16000/- रुपयेछिननेकीवारदातकोअंजामदियागया।

उपरोक्ततीनोअरोपीवर्श 2016 मेंलुट, डकैतीकीथानाहोडलमेंदर्ज 06 वारदातोंमेंषामिलरहेहै।जिनकोगिरफतारकियागयाथा।जोअदालतसेजमानतपरआनेकेबादइन्होनेलगातारनिम्नलिखितवारदातोंकोअंजामदियाहै।जिनमेंगिरफतारीबकायाचलरहीथी।
1.            अभियोगसंख्या 699 दिनंाक 02.12.17 धारा 302,34भा000 25/54/59 आमर्जएक्टथानाहोडल। (गिरफतारीबकाया)
2.            अभियोगसंख्या 701 दिनंाक 02.12.17 धारा 285,506,34भा000 25/54/59 आमर्जएक्टथानाहोडल। (गिरफतारीबकाया)
3.            अभियोगसंख्या 280 दिनांक 03.05.17 धारा 148,149,323, 341, 506 भा000 थानाहोडल। (गिरफतारीबकाया)
4.            अभियोगसंख्या 281 दिनंाक 02.12.17 धारा 307,323,379बी,34भा000 25/54/59 आमर्जएक्टथानाहसनुपर। (गिरफतारीबकाया)
5.            अभियोगसंख्या 291 दिनंाक 18.12.17 धारा 379,506,34भा000 25/54/59 आमर्जएक्टथानाहसनुपर। (गिरफतारीबकाया)
6.            अभियोगसंख्या 973 दिनंाक 20.12.17 धारा 379,34भा000 थानाकैम्पपलवल। (गिरफतारीबकाया)
7.            अभियोगसंख्या 469 दिनंाक 06.12.17 धारा 379,34भा000 थानाचांदहट। (गिरफतारीबकाया)
8.            अभियेागसंख्या 484 दिनंाक 20.12.17 धारा 307,332,353, 420 भा000 25/54/59 आमर्जएकटथानाचांदहट। (गिरफतारीबकाया

9.            अभियोगसंख्या 487 दिनंाक 21.12.17 धारा 379,34भा000 थानाचांदहट। (गिरफतारीबकाया

loading...
SHARE THIS

0 comments: